یکی از مشکلات اصلی در کشت گوجه فرنگی به ویژه در مراحل رسیدگی میوه ها، پوسیدگی هایی است که در اثر عوامل مختلف به وجود می آید. دلیل اصلی به وجود آمدن این پوسیدگی ها، کمبود کلسیم میوه ها است.چون کلسیم در دیواره ســلولی گیاهان به کار رفته، نـقش بسیار مهمی در افزایـش مـقاومت گیاه در برابر عوامـل محیـطی و همچنین آفـات و بیـماری ها دارد.به دلـیل این که کلـسیم در گیاه به کندی حرکت می کند، انتــقال آن از برگ به مـیوه ها نیز به آرامی صـورت می گیرد، در نـتیجه میوه ها در اغلب موارد دچار کمبود کلسیم می شوند و این امر موجب ایجاد پوسیدگی ها در میوه به خصوص در ناحیه گلگاه می گردد. این پوسیدگی ها علاوه بر این که به تنـهایی موجب کاهش میزان محصول و همچنین کاهـش میزان بازار پسندی آن ها می شود، می تواند مکان مناسبی برای رشد آفات و بیماری ها باشد. بیماری ها به خصوص بیماری های قارچی به سرعت می توانند از این مکان ها به داخل گیاه نفوذ کرده و موجب ایجاد خسارات ثانویه به گیاه می شوند.

ترکیب کلسی بورون

حاوی درصد بالایی از کلسیم قابل جذب به همراه بور است که با محلول پاشی بر روی میوه ها به سرعت جذب شده و وارد میوه می شود. وجود بور به کلسیم کمک می کند تا کلسیم سریع وارد ساختار دیواره سلولی شود و استحکام میوه ها را در برابر عوامل نامساعد افزایش دهد. همچنین وجود کلسیم کافی در میوه ها موجب رشد کافی میوه ها و رنگ گیری بهتر آن ها می شود.علاوه بر این استحکام بهتر میوه ها موجب افزایش خاصیت انبار داری و کاهش پوسیدگی های بعد از برداشت می گردد. محلول پاشی این ترکیب از زمان سایز گرفتن میوه ها تا پایان برداشت هر دو هفته یک بار به نسبت 3-2 در هزار جهت جلوگیری از پوسیدگی های میوه توصیه می شود.

مشاهده اطلاعات محصول⇒