توجه

* مقادیر مصرف برای آبیاری با سیستم آبیاری بیان شده است و در آبیاری غرقابی مقدادیر بیشتر باید استفاده شود.

* قبل از کشت برای اصلاح خاک در هر هزار متر مربع 50 تا 100 کیلوگرم اگری پارس اس( لئوناردیت) با کود دامی و سایر ترکیبات خاک کار برد در شخم می توان استفاده کرد.

*در جهت افزایش کیفیت آب آبیاری و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک توصیه می شود بعد از استفاده از کودهای NPK از سولفاسید استفاده شود.

*زمانی که بوته ها به علت هرگونه استرس( بخصوص استرس سرمایی در زمستان) دچار توقف رشد شده اند از ترکیب Auxical به نسبت 3 در هزار استفاده شود.

*توصیه می شود فاصله ی استفاده از کود Auxical در دو نوبت پشت سر هم حداقل 10 روز باشد.

*مقادیر مصرف نیتروکالیکس برای کشت فضای باز 15 تا 20 لیتر در هکتار و پارسی میکس 5-10-27 15 تا 20 لیکوگرم در هکتار می باشد.